top of page
เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ราคาถูก

ABOUT US

CTMS Technology

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ และ
บำรุงรักษาระบบไฟฟ้ามาอย่างยาวนานกว่า

35 ปี

EV Charger ราคาถูก

 " โดยเริ่มจากเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า เช่น UNIT, SUBSTATION, TRANSMISSION LINE, UNDERGROUND CABLE, SWITCHGEAR,RMU รวมทั้ง MDB และ CAPACITOR BANK และ ตั้งแต่ปี2535 CTMS ได้เริ่มงานทางด้าน
PREVENTIVE MAINTENANCE โดยให้บริการตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, อาคารหน่วยงานรัฐรวมถึง อาคารสูงของหน่วยงานเอกชน และ คอนโดมิเนียมซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้บริการด้าน PREVENTIVE MAINTENANCE กับทางบริษัทประจำทุกปี

ปี 2543 เพิ่มเติมงานซ่อมอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าเพื่อเป็นการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ใหม่ในราคาแพง อุปกรณ์ดังกล่าวเช่น SWITCHGEAR, RMU, LBS, CT,PT,RELAYS,ACB,PF,CONTROLLER
MVCONTACTOR ซึ่งอุปกรณ์ทุกชิ้นภายหลังการซ่อมแซมจะมีการทดสอบตามมาตรฐานของ
อุปกรณ์นั้นๆ

OUR SERVICE

บริการของเรา

Preventive Maintenance
Electrical system
For High voltage  to low voltage

ติดตั้ง เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

PREVENTIVE
MAINTENANCE

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ราคาถูก

INSTALLATION

Installation
For High voltage 
to low voltage Equipment

Repair Electrical
Equipment

EV Charger

REPAIR

EV Charger ราคาถูก

EV CHARGER

All in one solution
About EV Charger

Capability

CTMS Technology เป็นผู้ให้บริการทั้งในงาน Installation, Maintenance และ Repair ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 35 ปี ได้สร้างความพร้อมทั้งบุคคลากร, เครื่องมือหนัก, เครื่องมือทดสอบ และ ข้อมูล Manual ต่างๆที่มีความจำเป็นในงาน Installation, Maintenance และ Repair เพื่อให้ผลงานออกมาได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐาน มีความปลอดภัย ต่อตัวผู้ใช้งานที่ได้ให้ความไว้วางใจในการทำงานของเรา

ติดตั้งวงจรที่ 2

TRUST

DC Charger

UNITY

AC Charger

COOPERATE

ติดตั้ง EV Charger

TEAM

ขยายมิเตอร์

Safety Procedure

CTMS Technology ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะงานด้าน Preventive Maintenence
ได้มีการจัดให้มีคู่มือการทำงานและมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ทำให้มีความสม่ำเสมอ ดังนี้

Portable

ประชุมทีมเกี่ยวกับรายละเอียด
ในการทำงานอีกครั้ง และเน้นย้ำเรื่อง
ความปลอดภัยในการทำงานที่หน้า Site งาน

Wall box ราคาถูก

ประชุมเตรียมพร้อมก่อนเริ่มทำงาน
ที่บริษัท CTMS

ติดตั้ง Wall box

ส่งเอกสารการขอเข้าทำงานและ
แบบประเมินความเสี่ยงให้แก่ลูกค้า

Wall box

จัดทำใบแบ่งหน้าที่การทำงาน
และรายละเอียดของแต่ละงาน
อย่างชัดเจน

AC Charger

หลังทำการดับไฟฟ้าทีมงาน
CTMS จะต้องตรวจเช็ค ไฟฟ้าอีกครั้ง
และ ทำการกราวด์ ตู้ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

DC Charger

ประชุมหลังพักเที่ยงเพื่อสรุป
ปัญหาเบื้องต้น และ ประเมิน
การทำงานตามแผนปฏิบัติงาน

ติดตั้งวงจรที่ 2

ประชุมทีมครั้งสุดท้ายก่อนจ่ายไฟ
เช็คจำนวนผู้ปฏิบัติงาน
และสรุปข้อเสีย

ขยายมิเตอร์

ตรวจสอบระบบหลังจ่ายไฟ

Safety Equipment

ติดตั้ง Wall box

High Voltage

Probe

Wall box

PPE

Wall box ราคาถูก

Discharge and

Ground stick

Portable

Ground Cable

3 Phase

Equipment Van

bottom of page